ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Jeden z najlepszych producentów maszyn
i urządzeń przeróbczych oraz konstrukcji stalowych.
24 721 34 41
AKTUALNOŚCIInformacja Zarządu Spółki
Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Kopalnianej 9, działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2022–31.12.2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2022–31.12.2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2022–31.12.2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2022–31.12.2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2022–31.12.2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2022–31.12.2022.
12. Zamknięcie obrad.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Łęczyca, dnia 01.06.2023r.
----------------------------------

Informacja Zarządu Spółki
Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Kopalnianej 9, działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 września 2022 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2021–31.12.2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2021–31.12.2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2021–31.12.2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2021–31.12.2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2021–31.12.2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2021–31.12.2021.
12. Zamknięcie obrad.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Informacja Zarządu Spółki

Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy przy ul. Kopalnianej 9, działając na podstawie art. 399 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 września 2021 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres 01.01.2020–31.12.2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2020–31.12.2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020–31.12.2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2020–31.12.2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2020–31.12.2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres 01.01.2020–31.12.2020.
12. Zamknięcie obrad.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.


Informacja Zarządu Spółki z dnia 28.09.2020r.

Zarząd Spółki ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy (KRS 0000087890), działając w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich Akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji celem ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, tj. pod adresem: ul. Kopalniana 9, 99-100 Łęczyca , w dni robocze w godz. 8.00-14.00.

Łęczyca, dnia 28.09.2020r.ŁZG Łęczyca Spółka Akcyjna, która jest jednym z największych i znanych w Polsce producentów maszyn przeróbczych oraz wag samochodowych, zrealizowała projekt polegający na zakupie zintegrowanego technologicznie systemu transportu suwnicą dwuhakową oraz kabiny lakierniczo - suszącej.
Projekt stanowią logiczne uzupełnienie nowoczesnego ciągu technologicznego polegającego na powiązaniu istniejącej kabiny śrutowniczej z nową wielkogabarytową, trójsegmentową malarnią. Kabina została podzielona na jej długości, co spowodowało wydzielenie trzech kabin, pracujących niezależnie. Trójczęściowy system sterujący umożliwia odrębne sterowanie każdą z kabin wynikających z podziału. Logicznym uzupełnieniem podwyższającym produktywność ciągu technologicznego była dwuhakowa suwnica służąca do transportu w hali produkcyjnej. Wszystkie operacje są realizowane we wnętrzu jednej hali produkcyjnej i tworzą ciąg technologiczny składający się z następujących operacji: śrutowania detali, ustawiania i sczepiania, spawania, lakierowania, suszenia oraz montażu końcowego. Transport międzyoperacyjny w jednej hali produkcyjnej przy pomocy dwuhakowej suwnicy wyeliminował dotychczasową organizację procesów produkcyjnych odbywających się w kilku halach produkcyjnych. Dwa haki na jednej suwnicy o maksymalnych udźwigach: 40 ton i 12,5 tony pozwoliły na jej ekonomiczne stosowanie dla różnorodnych gabarytów i ciężarów.
Nowa organizacja pracy przyczyniła się do dużo lepszego nadzoru procesów produkcyjnych, a zatem wzrostu wydajności, jakości i znaczącej poprawy warunków pracy.


Spółka zrealizowała także w latach 2010 - 2012 projekt pn. "Wzrost konkurencyjności ŁZG Łęczyca S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnego zintegrowanego rozwiązania optymalizującego procesy projektowania, wytwarzania i zarządzania" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Projekt polegał na wyposażeniu 10 stanowisk projektowo-technologicznych w nowoczesne oprogramowanie 3D poprzez zakup odpowiednich licencji wraz z niezbędnym osprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie procesami projektowania między stanowiskami.

Spółka jest w trakcie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:

informacja